KI-1 Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowny Pacjencie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Centrum Ginekologiczno-Położnicze VICTORIA, 85-096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/6A.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
 • danych dotyczących dzieci do lat 2, których dane będą przechowywane przez 22 lata
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 3. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

Z poważaniem

 

Administrator Danych Osobowych