KI-2 Klauzula informacyjna dla byłych pacjentów

Szanowny Pacjencie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
    Prywatne Centrum Ginekologiczno – Położnicze VICTORIA, 85-096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/6A
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

Z poważaniem

 

……Administrator danych